יום ההולדת שלי

מְחַבֵּר:

המחיר המקורי היה: ₪45.המחיר הנוכחי הוא: ₪34.

שליח חינם עד הבית בקניה מעל 199 ש"ח

عِي دِ مِيلا دِيِ أسماء طِنِ وس /ِ اِلِم كِرِ م هِ ذِ هِ اِل قِ صِ ةِ للِ مِ مِ رب م ي ةِ مِ وِال شِا عِرِ ةِ مِ وِا لِكا تِ م بِ ةِ أسماء طِنِ وس مِ نِ قِم رِيِم ةِ اِلِم كِ رِ، مِ وِ م تِتمِ وي عِملى ق م طعِ ش عِ ريِ ةِ م ز م جِ لِي ةِ لِ م يِتمِ م مِتِ م ع اِل طِف لِ بِ قِرا م ءِ تِا مِ وِ أ وِزا نِا اِل ش عِ ريِ ةِ، فِمتمِ خِ لِ م قِ مِ م لَي ه أِ ذنًِ مِو س يِ قي ةًِ مِ وِ حبِ ا لِ م سِماع اِل زِ م جِ لِ؛ فِمه يم ت قِ م ر أِ مِ وِزونمِةًِ أ و تِ غمنِ ى عِلى اِللِ حِ ن اِل زِ م جِ لِ: يِا مِ حلا لِ وِيا مِا لِ.ِ ت م ع ز ز مِ هِ ذِ ه اِل قِ صِ ةِ مِ عِنم و ياِ تِ اِل طِ فِ ل بِ هِ تِما م اِل وا م لَ ي نِ ب هِ، مِ نِ خِلا ل اِاِ حِ تِفا ل بِ عِي د هِ مِ وِ ا دِخا ل اِل م فِ رِ م حِ ة الىِ قِمل ب هِ مِ وِ م رِ سْ اِلبِم سِ م م ةِ عِملى مِ و جِ هِ.ِ تمتم م ض م نِ اِل قِ صِ ةِ مِ مِرا حِ م لِ اِلتِ حِ ضِيرا تِ؛ مِ نِ شِا ءِ اِلِ م حِل م وِيا تِ مِ وِ م دِ عِ م و ةِ اِ ل صِ دِقا ءِ ثِ اِاِ حِ تِفا لِ مِ عِ اضا م ء ةِ ال شِ مِوع مِ وِتِم قِس يِ اِل م كِ عِ م كِ ة مِ وِال رِ قِ ص مِ وِال غنا ءِ مِ وِتِم وِ زِيعِ اِل كِيا سِ.ِ أِ صِ م دِ م رِ تِ أِسماء طِنِ وس –ِ مِ حِ تِ اِلن مَِ –ِ 41ِ كِتابًِ ش ع ر ياِ م م ن اِل زِ م جِ لِ مِ وِالِ م وِ شَّا تِ، مِ وِ كِتابِم يِ للِ م مِ م سِح م وِالتِ مِث ي لِ، مِ وِ أ صِ م دِ م رِ تِ 41ِ ق صِةً، مِ نِا اِث نِمتا مِ نِ ا صِدا رِ "ِأ و فِير بِي كِو رِيم" مِ وِوا حِ م دِ ةِ م ن ا صِدا رِ مِ رِ م كِ زِ أ م دِ بِ اِ ل طِفا لِ، أ مِا اِل قِ م صِ صِ اِ لِ خرى فِم مِ نِ ا صِدا رِها اِل شِ خِ صِ، مِ وِ ك ها تِ لا ئِ اِل صِ فِو م فِ اِاِبِ تِدائ ي م ةِ. مِ كماِ أ صِ م دِ م ر تِ 6ِ أ قرا ص )ِ دِي سِكا تِ( أغا متمِنمِ وعِم ةِ لِ طِ لا ب اِلِمدا رِ سِ مِ م نِ اِل صِ فِ اِ ل وِ لِ الى اِلِ سِا دِ سِ. مِ وِ مم لَ يْاِ م موا دِ جِا هِ م زِ ةِ لِل ط بِعِ مِ م نِ اِل ش عِ رِ وِال ق م ص صِ.

קטגוריה:
Call Now Button